Các điều khoản trong dịch vụ và giao dịch được thành lập và sửa đổi bởi công ty Exportechs, Virginia USA, là điều khoản thiết lập trên quan hệ giữa http://usashopvietnam.vn/ và khách hàng. Các điều khoản và điều kiện của dịch vụ được hiểu và chấp nhận bởi khách hàng các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của dịch vụ liên quan đến liên lạc giữa khách hàng và công ty.

Điều 1 Những điều khoản chung
 1. Điều khoản sử dụng là một thỏa thuận ( "Thoả thuận" ) giữa USAShopvietnam.vn , một công ty ở Virginia, USA ( "Công ty ", " chúng tôi" hay " chúng tôi ") và bạn ("bạn" hay "Người sử dụng " ). Hiệp định này đặt ra các điều khoản pháp lý và điều kiện điều chỉnh việc bạn sử dụng trang web này và Cương mỗi phân phối độc lập và mỗi tài sản Web (gọi đây là " Trang Web") và mua hàng của bạn và / hoặc sử dụng bất kỳ hàng hóa USA SHOP VIETNAM, dịch vụ (gọi chung sau đây gọi là " Offerings " ). Hiệp định này cũng cung cấp thông tin về cách để trở thành một thành viên độc lập USA SHOP VIETNAM. Việc bạn sử dụng trang web và tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, thông tin, hình ảnh, âm thanh hoặc các tài liệu khác chứa đựng trong đó, hoặc việc sử dụng hoặc mua bất kỳ các dịch vụ khác khẳng định thỏa thuận vô điều kiện của bạn bị ràng buộc bởi Hiệp định này và có thể của bạn tiếp tục tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Hiệp định này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Hiệp định này, không thể truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc tham gia vào bất kỳ của các dịch vụ. Nếu bạn không hài lòng với các trang web hoặc các dịch vụ khác, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền là ngưng sử dụng các trang web hoặc các dịch vụ, ngoại trừ bảo đảm hạn chế có thể áp dụng cho các dịch vụ sản phẩm của USA SHOP VIETNAM hoặc nếu không quy định rõ ràng trong phần Ngũ Hiệp định này (Chính sách bảo đảm của USA SHOP VIETNAM). Hiệp định này và các chính sách bảo mật USA SHOP VIETNAM ("Chính sách bảo mật " ) và bất kỳ điều khoản và chính sách kết hợp ở đây bằng cách tham chiếu (gọi chung là "Các chính sách khác "), tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến các vấn đề của Thông tư này và thay thế tất cả trước khi hoặc sắp xếp khác, sự hiểu biết, các cuộc đàm phán và thảo luận, cho dù bằng miệng hoặc bằng văn bản. Không từ bỏ bất kỳ các quy định của Hiệp định này sẽ coi là từ bỏ bất kỳ điều khoản khác trong hợp đồng (có hoặc không tương tự), cũng không phải bất kỳ sự từ bỏ như vậy sẽ tạo thành một sự từ bỏ tiếp tục trừ khi có quy định rõ ràng. Các thông tin và các tính năng bao gồm trong trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Khi truy cập hoặc liên kết đến trang web này (trong phạm vi kết nối được cho phép), bạn chấp nhận rủi ro rằng những thông tin trên trang web này có thể được thay đổi hoặc gỡ bỏ.
 2. Các điều khoản dịch vụ sẽ có hiệu lực khi có sự đồng ý của khách hàng và sẽ được giải quyết trong bối cảnh điều kiện dịch vụ nếu tất cả các khía cạnh của vụ kiện không được đáp ứng với các điều kiện dịch vụ.
 3. Điều kiện dịch vụ này sẽ phụ thuộc vào tất cả các đơn đặt hàng và dịch vụ vận chuyển của Exportechs LLC.
 4. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng và sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật "Bảo mật của cá nhân" của Vietnam.
Điều 2 Các quyền và nghĩa vụ của Công ty/ Nhà cung cấp dịch vụ
 1. Hoạt động chính của Nhà cung cấp dịch vụ là cung cấp tất cả các đơn đặt hàng của khách hàng từ Hoa Kỳ về đến Việt Nam cho nhà cung cấp dịch vụ.
 2. Khi đơn hàng được chấp nhận, khách hàng sẽ được nhận được trích dẫn mua hàng trong vòng 24-48 giờ kể từ khi thanh toán tạm ứng. Nếu không chắc chắn, mua hàng không thể được thực hiện, công ty sẽ thông báo tình hình mặt hàng bằng cách liên hệ với e-mail và điện thoại theo thông tin cá nhân được cung cấp cho nhà dịch vụ bởi khách hàng.
 3. Nếu Link liên kết của khách hàng gửi khác với Link liên kết khác do khách hàng gửi đến, trong khi hàng hóa là như nhau, nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi báo giá dựa trên giá của link thấp hơn.
 4. Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm mở hàng và kiểm tra hàng khi hàng về đến kho, và kiểm tra số lượng và tính toàn vẹn của hàng hóa. Nếu hàng hóa không đầy đủ hoặc khác nhau, Nhà cung cấp dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm về hàng.
 5. Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm giao hàng trong thời gian quy định (7-10 ngày vận chuyển hàng không và 45-70 ngày vận chuyển đường biển) đến Việt Nam. (Nghĩa vụ này không áp dụng cho những thay đổi về thời gian hoặc rủi ro xảy ra do thiên tai, bất ổn chính trị hoặc chiến tranh xảy ra ở các quốc gia quá cảnh.)
 6. Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ cung cấp cho Khách hàng vị trí của hàng hóa và các thông tin khác liên quan đến nó.
 7. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền từ chối phục vụ với bất kỳ khách hàng nào mà không cần lý do.
Điều 3 Quyền và nghĩa vụ của khách hàng
 1. Khách hàng sẽ mua hàng theo thứ tự thông qua trang web của Nhà cung cấp dịch vụ và báo giá thông qua trang web của Nhà cung cấp dịch vụ về màu, kích thước và số lượng thông tin sản phẩm theo trang web của Nhà cung cấp dịch vụ. Khách hàng chịu trách nhiệm về thông tín của mặt hàng.
 2. Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán tạm ứng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được giá ưu đãi.
 3. Khách hàng có quyền đăng ký mua hàng trên toàn nước Mỹ ngoại trừ các hàng cấm.
 4. Khách hàng có quyền yêu cầu Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin về hàng hóa và / hoặc nội dung của hàng.
 5. Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán chuyển khoản trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi hàng về đến Việt Nam và sẵn sàng cho khách nhận.
Điều 4 Thanh toán hàng hóa
 1. Giá giao hàng sẽ được đính kèm bởi Nhà cung cấp dịch vụ. Tổng số tiền của đơn đặt hàng gồm khoản thanh toán tạm ứng sẽ được đính kèm và số tiền nhận được còn lại cần thanh toán sẽ là giá cuối cùng của hàng hóa.
 2. Các danh sách chi phí mua hàng bao gồm:
  • Số tiền gốc của hàng hóa
  • Thuế thương mại Mỹ / Tùy thuộc vào vị trí của hàng /
  • Chi phí vận chuyển phát sinh bởi của công ty bán hàng Mỹ
  • Chi phí vận chuyển từ Mỹ đến Việt Nam
  • Phí dịch vụ
 3. Thanh toán trước có thể được thực hiện bằng tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt.
 4. Nếu Nhà thầu gửi đề nghị cho khách hàng theo đơn đặt hàng, Khoản thanh toán tạm ứng sẽ được thực hiện theo tỷ giá của đồng đô la Khan tại thời điểm mua.
Điều 5 Trách nhiệm của khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ
 1. Khách hàng phải nghiên cứu kỹ sản phẩm mặt hàng mà mình muốn đặt và khi nào hàng sẽ được chuyển tính từ thời điểm đặt hàng.
 2. Trong trường hợp vận chuyển, thiệt hại đã xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng hóa, khách hàng sẽ được hoàn trả 100% tiền hàng.
 3. Khi hàng được nhận và kiểm tra bởi khách hàng, nếu khách nhận hàng, nhà cung cấp dịch vụ đã hoàn thành trách nhiệm giao hàng cho khách và hàng đã được bán.
 4. Khi hàng đã về đến nơi và sẵn sàng cho khách đến nhận, nếu hàng ở quá thời gian cho phép nhận, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm chi phí cho thời gian hàng lưu trong kho, tùy theo mặt hàng.
 5. Chất lượng sản phẩm được lựa chọn của khách hàng được quyết định cho nhà sản suất của mặt hàng bán ở Mỹ, do đó, USAShopVietnam.vn sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng mặt hàng hay sản phẩm mua.
 6. Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự lựa chọn và chất lượng của sản phẩm. (Nếu sự cố phát sinh trong bảo hành của nhà sản xuất sản phẩm, cửa hàng USA Shop Việt Nam sẽ cung cấp hỗ trợ)
 7. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ có thể tham gia tư vấn về độ tin cậy của hàng cho khách hàng nếu khách hàng yêu cầu.
 8. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm về ngoại lệ của hàng hóa hoặc dịch vụ không phải là hàng được đặt, màu sắc và kích cỡ của hàng không chính xác.
 9. Hàng về chậm và chậm trễ vận chuyển do thiên tai ở các quốc gia quá cảnh, USAShopVietnam.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào do công ty vận chuyển gây ra. Đền bù sẽ được tính dựa trên mức tiền bảo hiểm của hàng do công ty vận chuyển cung cấp.
 10. Trong trường hợp niêm phong sản phẩm do Thanh tra Hải quan Việt Nam cũng như mọi vấn đề phát sinh từ sự cố dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh và con dấu niêm phong/niêm yết hàng không còn do kiểm tra hải quan.
 11. Trong trường hợp hàng bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất, nếu hàng vẫn còn bảo hàng, USA SHOP VIETNAM sẽ tận tình trợ giúp khách hàng trong quá trình bảo hành, gửi lại cho nhà sản xuất. Khách hàng chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển hàng về cho nhà sản xuất.
 12. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm cho đơn hàng, quá trình vận chuyển hay bảo hành của mặt hàng. Khách hàng nên tìm hiểu kỹ những thông tin đó trước khi đặt hàng. USAShopVietnam.vn sẽ tận tình hỗ trợ khách mua hàng nếu khách hàng cần thêm trợ giúp.
 13. Sau khi đã được trao nhận cho khách, khách hàng có trách nhiệm kiểm tra kỹ mặt hàng nếu có thiệt hại, hỏng hóc hay sai xót của hàng đặt. USAShopVietnam.vn sẽ không chịu trách nhiệm về hỏng hóc, thiệt hại của hàng sau khi khách đã chấp nhận hàng.
Điều 6 Hàng cấm và các loại hàng đặc biệt

Không đặt hàng cho tất cả các loại hàng hóa bị cấm bởi hải quan Việt Nam.

Ví dụ:

 • Vũ khí, hỏa lực chiến đấu, chất nổ và các chất phóng xạ khác, chất dễ cháy và các mối nguy hiểm khác đối với môi trường
 • Sâu bệnh của thực vật và động vật
 • Ma túy hoặc các chất độc hại
 • Trừ khi có quy định khác của pháp luật, Việt Nam và ngoại tệ
 • Thức ăn nhanh
 • In ấn phẩm, sách, hình ảnh, phim, video và các tài liệu khác được quảng cáo cho nội dung khiêu dâm
 • Những thứ khác bị pháp luật cấm
Điều 7 Giải quyết vấn đề
 1. Nhà cung cấp dịch vụ nhận được khiếu nại của Khách hàng +84 208 3754 779, qua điện thoại và qua địa chỉ email Contact@usashopvietnam.vn
 2. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự gián đoạn, thời gian hoặc rủi ro quá cảnh nào do thiên tai, bất ổn chính trị hoặc chiến tranh ở các quốc gia quá cảnh, nghị định, lệnh trừng phạt và lệnh của cơ quan công quyền có thẩm quyền của Việt Nam.
 3. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, nhà cung cấp dịch vụ sẽ tận tình làm việc với khách hàng đến khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa và khách hàng 100% hài lòng.
 4. Trong trường hợp khách hàng vi phạm các điều khoản dịch vụ, Nhà cung cấp dịch vụ có quyền chấm dứt dịch vụ với khách hàng và kết thúc quyền hạn phục vụ đối với khách hàng.
 5. Khi giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Dịch vụ của các bên tham gia thỏa thuận, các bên sẽ giải quyết thỏa thuận theo luật pháp và quy định có liên quan.